THE MINDFUL COMPANY

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 Januari 2019.

 

 1. INSCHRIJVING

Deelnemers aan programma’s zijn ingeschreven (behoudens punt 2)

 • zodra ze zich via de website hebben aangemeld door het invullen van een inschrijfformulier (o.v.v.workshop of MBSR Training), of
 • wanneer ze eenduidig per email te kennen hebben gegeven zich in te schrijven voor een workshop of MBSR Training.

 

 1. INTAKE/KENNISMAKINGSGESPREK (MBSR- TRAINING)

Voor deelname aan de MBSR Training, gaat een intake/kennismakingsgesprek vooraf, de inschrijving is afhankelijk van de uitslag van dit intake/ kennismakingsgesprek. Het staat The Mindful Company vrij om op basis van dit intakegesprek te besluiten de kandidaat niet te laten deelnemen.

 

 1. INSCHRIJVEN

Bij inschrijving heeft de inschrijver een wettelijke bedenktijd tot 7 dagen voor aanvang, die ingaat de dag na de boeking. Binnen deze periode kan de inschrijving kosteloos en zonder opgave van redenen worden geannuleerd. The Mindful Company is te bereiken per mail: info@themindfulcompany.nl

Voor annuleringen binnen 7 dagen voor aanvang worden kosten berekend (vermeld in punt 5).

 

 1. BETALINGSVOORWAARDEN

Deelnamekosten worden bij voorkeur direct per Ideal betaald.

Indien niet direct bij inschrijving wordt betaald, ontvangt de deelnemer een factuur die 7 dagen voor aanvang voldaan dient te worden.

Mocht de inschrijving van de MBSR Training of workshop binnen de 7 dagen voor aanvang vallen, dan dient het bedrag 2 dagen voor de aanvangsdatum overgemaakt te zijn.

Bij te late betaling worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij een eventuele incassoprocedure worden de kosten voor incasseren bij de deelnemer in rekening gebracht.

Bij te late betaling kan de deelnemer geen rechten aan zijn inschrijving ontlenen. Het staat The Mindful Company dan vrij een ander op die plaats te laten deelnemen.

Bij creditering zal The Mindful Company het gecrediteerde bedrag binnen 14 dagen na datum van de factuur terugstorten.

 

 1. ANNULERING EN ANNULERINGSKOSTEN

Annuleren kan telefonisch of via email. De datum van het gesprek / ontvangst van de mail is bindend.

 1. Na inschrijving heeft u bedenktijd. Tot 7 dagen voor aanvang kan deze kosteloos en zonder opgave van redenen geannuleerd worden. Het volledige betaalde bedrag wordt dan teruggestort binnen 14 dagen na uw telefonische/ schriftelijke (mag per email) annulering.
 2. Bij annulering binnen 7 dagen voor de aanvang wordt 50,- administratiekosten gerekend.
 3. Bij annulering korter dan 2 dagen voor de startdatum van de workshop of MBSR Training is het volledige bedrag verschuldigd (ook indien dit bedrag nog niet, volledig, is voldaan). Ook bij voortijdig afbreken of missen van bijeenkomsten vindt geen restitutie plaats.

 

 1. VERZETTEN EN VERSCHUIVEN VAN DATA

Het verzetten van deelname aan een workshop of MBSR Training, binnen 7 dagen voor aanvang, geldt als annuleren. Dit kan alleen na overleg en goedkeuring van The Mindful Company. Voor deze annulering zullen 50,- administratiekosten in rekening gebracht worden. Bij annulering korter dan 3 dagen voor de startdatum van de workshop of MBSR Training is het volledige bedrag verschuldigd (ook indien dit bedrag nog niet, volledig, is voldaan). Zie punt 5.

 

 1. AFGELASTEN VAN WORKSHOPS EN TRAININGEN

The Mindful Company heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere cursusdagen, met opgave van redenen, te verzetten of te annuleren. Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie (van een gedeelte) van de betaling plaats.

 

 1. AFZEGGEN/AFBELLEN VAN INTAKE/KENNISMAKINGSGESPREK (MBSR Training)

Afspraken met betrekking tot intakegesprekken dienen maximaal 24 uur tevoren te worden afgezegd, telefonisch of per sms. Bij te laat afmelden worden kosten gerekend (15,- per intake). Indien The Mindful Company een afspraak korter dan 24 uur tevoren afzegt, wordt voor de volgende intake 15,- korting verleend. Bij het niet opnieuw maken van een intake zal het volledige bedrag binnen 14 dagen teruggestort worden

 

 1. ALGEMENE OPMERKINGEN

9.1 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door The Mindful Company.

9.2 De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

9.4 Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om duidelijkheid te verschaffen/ onduidelijkheid te voorkomen. Bij onverhoopte problemen kan men gebruik maken van de klachtenprocedure van The Mindful Company.

 

10. KLACHTENREGLEMENT

The Mindful Company hecht veel belang aan tevreden relaties. Daarom werken wij voortdurend aan de kwaliteit van dienstverlening. Waar gewerkt wordt, worden helaas soms ook fouten gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening of een ander aspect van The Mindful Company, dan nodigen wij u nadrukkelijk uit om ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. Wij nemen uw op- en aanmerkingen serieus zoeken graag samen met u naar een passende oplossing.

 1. Indienen van een klacht. Wij stellen het bijzonder op prijs, wanneer wij voorafgaande aan het indienen van een klacht, bij u langs kunnen komen om uw klacht te bespreken. Mocht u dit om welke reden dan ook niet willen dan kunt u de klacht ook per direct schriftelijk bij ons indienen. U kunt uw klacht richten aan mevrouw A. Hillier.
 2. Verloop van de klachtenprocedure
 • De ontvangst van uw klacht wordt zo snel mogelijk na binnenkomst bevestigd.
 • Vervolgens nemen wij zo spoedig mogelijk (binnen maximaal 14 werkdagen) contact met u op om te overleggen over de verdere stappen. Ook kunt u om nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd.
 • Wij streven ernaar om elke klacht binnen 30 werkdagen opgelost te hebben. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u over de oorzaak daarvan geïnformeerd.
 • Na het afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden schriftelijk vastgelegd. Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met de verkregen informatie om.

  1. Bewaartermijn

  Klachten, en de wijze van afhandeling, worden geregistreerd en voor de duur van drie jaren bewaard.

   

  11. GEGEVENS

  The Mindful Company is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 73491152.

  Eigenaar is Andrea Hillier, 3 * MYVN lid en gecertificeerd mindfulness trainer.

   

  ADRESGEGEVENS:

  The Mindful Company

  Koxhorn 22-1

  1082EW Amsterdam

   

  Telefoonnummer: 06.24262794

  Email: info@themindfulcompany.nl

  Website: www.themindfulcompany.nl

  Bank: NL02 KNAB 0258643773

   

  Neem gerust contact op bij vragen en/of opmerkingen.

   

  Andrea Hillier